УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Начало.
 • Важна информация за учениците.
 • Самооценяване.
 • Училищна документация.
 • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
 • Настоящи и минали проекти на училището.
 • Профил на купувача.
 • Стопанска дейност.
 • Обществен съвет.
 • Обучение и здраве.
 • Бюджет

Учебна 2023-2024 г.

-    Правилник за дейноста на ПГСС.

-    Годишен план за учебната 2023-2024 г.

-    Стратегия за развитие на ПГСС - 2023~2028 г.

-    План за действие в условията на извънредна епидемична обстановка.

-    Училищна програма за предоставяне на равни възможности.

-    Програма за гражданско, здравно, екологично и интер

-    План за квалификационната дейност.

  

Учебна 2022-2023 г.

-    Годишен план за учебната 2022-2023 г.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Програма за превенция на училищния тормоз.

-    Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

  

Учебна 2021-2022 г.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

-    Годишен план за учебната 2021-2022 г.

-    Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците

-    Вътрешни правила за валидиране на знания, умения и компетенции

  

Учебна 2020-2021 г.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Стратегия за развитие на ПГСС - 2020~2024 г.

-    Годишен план за учебната 2020-2021 г.

-    Мерки за намаляване рисковете от инфекция

  

Учебна 2019-2020 г.

-    Вътрешни правила за защита на личните данни.

-    Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Годишен план за учебната 2019-2020 г.

-    План за квалификационната дейност.

-    Програма за превенция на отпадането от училище.

-    Правилa за квалификационната дейност.

-    Програма за превенция на ранното напускане на училище.

-    Мерки за повишаване качеството на провежданото професионално

       образование и обучение.

  

Учебна 2018-2019 г.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Годишен план за учебната 2018-2019 г.

-    Стратегия за развитие на ПГСС за периода 2016-2020 г.

-    Правилник за вътрешния трудов ред на ПГСС.

-    Правилник за квалификационната дейност.

-    Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

-    Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата

       и учениците от уязвими групи.

  

Учебна 2017-2018 г.

-    Правилник за дейността на ПГСС.

-    Годишен план за учебната 2017-2018 г.

-    Етичен кодекс на ПГСС.

-    Правилник на етичната комисия на ПГСС.

-    Правилник за вътрешния трудов ред на ПГСС.

-    Стратегия за развитие на ПГСС - 2016~2020 г.

-    Правила за отпускане на стипендии.