УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Начало.
 • Важна информация за учениците.
 • Самооценяване.
 • Училищна документация.
 • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
 • Настоящи и минали проекти на училището.
 • Профил на купувача.
 • Стопанска дейност.
 • Обществен съвет.
 • Обучение и здраве.
 • Бюджет

Учебна 2023-2024 г.

    Правилник за дейноста на ПГСС.

    Годишен план за учебната 2023-2024 г.

    Стратегия за развитие на ПГСС - 2023~2028 г.

    План за действие в условията на извънредна епидемична обстановка.

    Училищна програма за предоставяне на равни възможности.

    Програма за гражданско, здравно, екологично и интер

    План за квалификационната дейност.

  

Учебна 2022-2023 г.

    Годишен план за учебната 2022-2023 г.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Програма за превенция на училищния тормоз.

    Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

  

Учебна 2021-2022 г.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

    Годишен план за учебната 2021-2022 г.

    Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците

    Вътрешни правила за валидиране на знания, умения и компетенции

  

Учебна 2020-2021 г.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Стратегия за развитие на ПГСС - 2020~2024 г.

    Годишен план за учебната 2020-2021 г.

    Мерки за намаляване рисковете от инфекция

  

Учебна 2019-2020 г.

    Вътрешни правила за защита на личните данни.

    Механизъм за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Годишен план за учебната 2019-2020 г.

    План за квалификационната дейност.

    Програма за превенция на отпадането от училище.

    Правилa за квалификационната дейност.

    Програма за превенция на ранното напускане на училище.

    Мерки за повишаване качеството на провежданото професионално

       образование и обучение.

  

Учебна 2018-2019 г.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Годишен план за учебната 2018-2019 г.

    Стратегия за развитие на ПГСС за периода 2016-2020 г.

    Правилник за вътрешния трудов ред на ПГСС.

    Правилник за квалификационната дейност.

    Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

    Програма за предоставяне равни възможности и приобщаване на децата

       и учениците от уязвими групи.

  

Учебна 2017-2018 г.

    Правилник за дейността на ПГСС.

    Годишен план за учебната 2017-2018 г.

    Етичен кодекс на ПГСС.

    Правилник на етичната комисия на ПГСС.

    Правилник за вътрешния трудов ред на ПГСС.

    Стратегия за развитие на ПГСС - 2016~2020 г.

    Правила за отпускане на стипендии.